Seelsorge

Pfar­rer Jörg Flei­scher — Tele­fon: 08533 590

in drin­gen­den seel­sor­ger­li­chen Ange­le­gen­hei­ten 015150717691

joerg.​fleischer@​bistum-​passau.​de

Vikar Ber­nard Cheema­la­pen­ta — Tele­fon: 08533 590

in drin­gen­den seel­sor­ger­li­chen Ange­le­gen­hei­ten 0151 24643507

Gemein­de­re­fe­rent Josef Zwick­lbau­er — Tele­fon: 08533 2402